KODUKORD

ÜLDSÄTTED

 • KENE lasteaia kodukorra koostamisel on võetud aluseks Koolieelse lasteasutuse seadus (KLS), Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale ning Eesti Vabariigi lastekaitse seadus ja teised õigusaktid, mis puudutavad lasteaia tegevuse korraldamist.
 • Kui kodukord otsesõnu mõne teema või olukorra kohta juhiseid ei anna, tuleb lähtuda meie lasteaia arengu-ja õppekavas kirja pandud põhimõtetest ja väärtustest.
 • Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav igas rühmas.
 • Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 

I. LASTE LASTEAEDA VASTUVÕTMINE

 1. Laste lasteaeda vastuvõtmine toimub KENE lasteaia põhikirja alusel.
 2. Lasteaeda vastuvõetud lapsevanema ja lasteaia Pidaja vahel sõlmitakse leping hiljemalt kümme päeva enne esimese õppemaksu tasumise tähtaega, kuid mitte hiljem kui kümme päeva enne õppetöö algust.
 3. Lapsevanem informeerib direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest     eritingimustest, et lapse kasvukeskkond oleks võimalik kohandada lapsest lähtuvalt (Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale  § 7 lg 2).
 4. Lapsevanem teavitab rühmaõpetajaid, kui tema kontaktandmed (telefoninumbrid, e-post, aadress) on muutunud.

 

II. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE

 1. Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.30-18.00.   Lasteaed on suletud riigipühadel.
 2. Uusaastale (1.01), Eesti Vabariigi aastapäevale (24.02) Võidupühale (23.06) ja jõuludele (24.12) eelneval tööpäeval suletakse lasteaed kell 15.00.
 3. Vastavalt vajadusele, on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel/puhkuste ajal, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel, õpetajate haigestumisel jne).
 4. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine toimub lapsevanemale sobival ajal, järgides lasteaia päevakava ning võimalusel mitte segades puhke- ja söögiaega ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi.
 5. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.
 6. Õppetegevused algavad üldjuhul kell 9.00.
 7. Logopeedi vastuvõtud toimuvad iga päev, kogu päeva jooksul, v.a. puhkeajal.
 8. Lapse toomine lasteaeda õppetegevuste ajal pole soovitav, kuna see häirib teiste laste keskendumist ning juhib tähelepanu õppetegevustelt kõrvale. Seetõttu tooge laps lasteaeda vähemalt 5 minutit enne õppe- ja kasvatustegevuste algust.
 9. Lapse turvalisuse tagamiseks annab lapsevanem või lapse lasteaeda toonud isik lapse isiklikult üle rühmaõpetajale, õpetajat abistavale töötajale või õpetaja abile.
 10. Lapsevanem teavitab vajadusel rühmaõpetajat kodustest sündmustest ja lapse füüsilisest ning emotsionaalsest seisundist, see aitab rühma personalil last ja tema käitumist paremini mõista.
 11. Lasteaia töötajad vastutavad lapse eest alates hetkest, mil lapsevanem on lapse õpetajale üle andnud ja lahkunud rühma ruumidest. Õpetajalt lapsevanemale läheb vastutus üle hetkel, mil lapsevanem tuleb lapsele järele.
 12. Lapsega kojuminekul veenduge, et õpetaja (õpetaja abi, õpetajat abistav isik) on lapse lahkumisest teadlik (kokkuleppeline märguanne, vajadusel vestlemine vanemaga jms).
 13. Lapsevanem tuleb lapsele järele vähemalt 15 minutit enne lasteaia sulgemist, et lapsel jääks aega riietumiseks.
 14. Kui lapsevanem viibib koos lapsega lasteaia territooriumil, siis vastutab lapse eest lapsevanem. Kui lapsevanem on kaasas ühisüritustel, väljasõitudel jms, siis vastutab oma lapse eest lapsevanem.
 15. Kui lapsevanema ei ole lasteaia lahtioleku ajal kella 18.00-ks lapsele järele tulnud, helistab õpetaja lapsevanemale. Kui lapsevanemaga ei õnnestu 30 minuti jooksul kontakti saada, informeerib õpetaja lapsevanema mitteilmumisest lasteaia direktorit ja seejärel direktor võtab ühendust politseiga. Edasi toimitakse politsei korralduste järgi. Kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt üle viie korra aastas, siis teavitab lasteasutus tekkinud olukorrast lastekaitse spetsialisti.
 16. Lapsevanem teavitab eelnevalt rühmaõpetajat, kui lapsele tuleb järgi mõni teine täiskasvanu, mitte ema või isa. Eelneva kokkuleppeta last rühmaõpetajale tundmatule isikule üle ei anta.
 17. Last ei anta üle alkoholi- või narkojoobe tunnustega inimesele.
 18. Last ei anta üle alla 14-aasta vanusele isikule.

 

III. LAPSE RIIETUS

 1. Lapsel on lasteaias vahetusriided ja mugavad vahetusjalanõud (libisemiskindla tallaga, kindlalt jalas püsivad).
 2. Lapsel on oma kamm, taskurätik või salvrätikud nina puhastamiseks ning vahetuspesu, vajadusel mähkmed.
 3. Magamisriided ei ole kohustuslikud, vajadusel soovitame T-särki, öösärki või pidzaamat..
 4. Liikumistegevusteks on vajalikud lühikesed püksid ja t-tärk.
 5. Laste riided ja jalanõud on soovitav märgistada lapse nimega, et vältida nende kadumist ja vahetusse minemist.
 6. Õues mängimiseks on lapsel ilmastikule sobivad, kergesti selga pandavad ning lihtsate kinnitustega riided. Lapse riietel ei tohiks olla pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
 7. Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke müts või rätik, mis kaitseb last päikese eest.
 8. Lapsevanem jälgib, et lapse lasteaeda toodud riided ja isiklikud asjad on puhtad, terved ja märgistatud.

 

IV LAPSE TERVIS (Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale § 13)

 1. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
 2. Lasteaias lapse haigestumise või vigastuse korral kutsub õpetaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga ning laps viiakse olenevalt lapse tervise seisundist kas koju või tervishoiuasutusse.
 3. Vanemate või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
 4. Nakkushaiguse kahtlusega laps eraldadakse teistest lastest võimaluse korral, kuid teda ei paigutada üksinda eraldi ruumi.
 5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid ega lubata ka lapsel neid iseseisvalt võtta. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteaia direktori määratud lasteaia õpetajaga.
 6. Nakkushaiguse (silmapõletik, tuulerõuged, sarlakid, leetrid, pedikuloos jms) ilmnemisel teavitab lapsevanem koheselt oma rühmaõpetajat, kes informeerib sellest direktorit.
 7. Lasteaia direktor teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teadetetahvlil teate lasteaias levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
 8. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteasutuses eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
 9. Õpetajal on õigus keelduda rühma vastu võtmast last, kellel on palavik, kõhulahtisus, silmapõletik, tugev nohu, köha, oksendamine, pedikuloos (täid) või muud viirus- või nakkushaiguste sümptomid.
 10. Juhul, kui lapsevanem on last lubamatul viisil kohelnud sekkub lasteaia direktor konflikti lahendamisse ning vajadusel teeb avalduse süüdioleva isiku karistamiseks (Eesti Vabariigi lastekaitse seadus § 31 punkt 2).

 

V LAPSE HÜGIEENI EDENDAMINE  (Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale § 12)

 1. Lapsi õpetatakse hoolitsema puhtuse eest, hoidma korras soengut, korrastama voodit, puhastama rõivaid ja jalatseid, kasutama taskurätti, loputama suud pärast sööki ja hoidma korras oma tegevuspaika.
 2. Voodipesu ja käterätikuid vahetatakse regulaarselt vastavalt määrdumisele, kuid mitte harvem kui üks kord iga kümne päeva järel.
 3. Rühma õpetaja korraldab laste kätepesu pärast lasteaeda saabumist, enne sööki ja iga kord, kui käed määrduvad, sealhulgas alati pärast tualeti kasutamist ja õuest tulekut.
 4. Lapsi õpetatakse tualetti hügieeniliselt kasutama.

 

VI MÄNG JA ÕUESOLEK, LAPSE TURVALISUSE TAGAMINE

 1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias ohutu, turvalise füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
 2. Lasteaias on mängu- ja sportimisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse.
 3. Lasteaia mööbel on paigutatud lapsesõbralikult, vältides vigastuste tekkimist.
 4. Laste omavolilise lahkumise eest lasteaia ruumidest ja territooriumilt vastutavad rühma töötajad.
 5. Võõraste isikute viibimine lasteaia ruumides on keelatud.
 6. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta. Lasteasutuse nõukogu ettepanekul võib olla õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.
 7. Kui laste õuesoleku ajal on rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
 8. Lastega veekeskusesse suplema viimisel on iga seitsme lapse kohta kaasas vähemalt üks täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja vastutab ohutuse eest
 9. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
 10. Lasteaias viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas. Õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest (tuule/külma indeksist). Madalama kui miinus 15°C välisõhu temperatuuri korral lapsi õue ei viida.
 11. Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Rühmaruumidesse last jätta ei ole võimalik, kuna sellel ajal toimub ruumide tuulutamine ning õpetajaabi viibib laste juures õues.
 12. Lapsed kannavad vajadusel õues helkurvesti.
 13. Talveperioodil lasteaeda kaasa võetud isiklikud kelgud, suusad jm talispordivarustuse palume märgistada.
 14. Lasteaed ei vastuta ööseks või nädalavahetuseks lasteaeda jäetud õuevahendite eest.
 15. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasjade kadumise või purunemise eest.
 16. Lasteaeda ei tohi tuua lastele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
 17. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.


VII TOITLUSTAMINE

 1. Lapsel on tagatud 3 toidukorda päevas: hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode (ajad lähtuvalt laste vanusest ja rühma päevakavast). Eeldatakse, et laps kasutab kõiki kolme toidukorda. Vanemal on võimalik toidukorrast loobuda, kui ta teatab õpetajat sellest ette eelneval päeval, mil toidukordade muutmist soovitakse.
 2. Lasteaial on toitlustamiseks oma köök.
 3. Toidukulu päevamaksumuse arvestab ja kehtestab toidu teenusepakkuja.
 4. Nädala menüüga on võimalik tutvuda rühma stendil või/ja eLasteaias.
 5. Lasteaias pakutakse toitu, mis on tervislik, tasakaalustatud ja mitmekesine ning vastab «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 4 alusel sotsiaalministri määrusega koolieelse lasteasutuse toitlustamisele kehtestatud nõuetele.
 6. Lastele antakse algteadmisi tervislikust toitumisest ja õpetatakse lauakombeid.
 7. Lapse puudumajäämisest teavitab lapsevanem hiljemalt kella 15.00-ks helistades rühma telefonile. Toiduraha arvestamine peatatakse teatamisest järgnevast päevast.
 8. Kui lapsevanem teatab lapse puudumisest pärast kella 15.00, siis last järgmisel päeval hommikusöögi sööjate arvust maha ei saa arvestada.
 9. Kui lapsevanem ei ole lapse puudumisest teatanud, on laps kolm päeva toidu arvel, alates neljandast lapse puudumise päevast võetakse ta toiduarvelt maha.
 10. Lapse lasteaeda tagasi tulemisest teavitab lapsevanem eelmise päeva kella 15.00-ks. Kui plaanitakse laps tuua lasteaeda uue nädala esmaspäeval, teavitab võimalusel lapsevanem sellest lasteaeda reedel hiljemalt kella 15.00-ks.

VIII MAGAMINE

 1. Laste päevane puhkeaeg on ajavahemikus 12.30–15.00.
 2. Reeglina ei äratata lapsi uneajal. Vajadusest lõuna ajal laps lasteaiast ära viia, teavitab lapsevanem hommikul või enne puhkeaja algust rühmaõpetajat.
 1. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

 

IX KOOSTÖÖ

 1. Hea koostöö lastevanemate ja lasteaia vahel ning aktiivne osalemine lasteaiaelus on aluseks lapse kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias.
 2. Lasteaias toimuvatest sündmustest, õppetegevustest ja aktuaalsetest probleemidest teavitavad õpetajad/ direktor lapsevanemaid rühma stendi ja/või eLasteaia vahendusel.
 3. Lapse päeva kohta annab õpetaja lapsevanemale tagasisidet suuliselt vastavalt vajadusele.
 4. Rühma riietusruumi on tutvumiseks välja pandud nädala tähtsamad tööd ja tegemised. Tutvuge laste töödega, jälgige tema edusamme.
 5. Vähemalt üks kord õppeaastas viib õpetaja lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse.
 6. Info, abi, nõuande jne saamiseks või ettepanekute tegemiseks pöörduge rühma õpetaja, direktori või pidaja poole.


X MUU INFORMATSIOON 

 1. Lasteaias toimuvatest töökorralduslikest muudatustest informeeritakse lapsevanemat üldjuhul eLasteaia, kodulehe www.kenelasteaed.ee ja/või rühmastendi kaudu.